TÀI LIỆU THAM KHẢO


Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi TestAS nói riêng cũng như bất kỳ một kỳ thi ngôn ngữ nào nói chung, cách bạn cần tiếp cận là hiểu dạng đề bài và thoát ra khỏi khung cảnh ngôn ngữ. Vì các kỳ thi này không phải là kỳ thi […]

TÀI LIỆU ĐỀ THI TIẾNG ĐỨC